Volební valná hromada

v čtvrtek 9.3.2023 od 17:00 se uskuteční valná hromada klubu. Protože od posledních voleb už uběhly 4 roky, proběhnou volby předsedy i výboru na další čtyřleté období. 

P O Z V Á N K A

 na Valnou hromadu Sportovního klubu OK Jihlava, z. s., která se uskuteční

ve čtvrtek 9. března 2023 od 17.00 hodin

v zasedací místnosti ve 3. podlaží budovy bazénu, Rošického 6, Jihlava

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba volební a mandátové komise
  3. Zhodnocení roku 2022
  4. Zpráva o hospodaření v roce 2022
  5. Plán činnosti na rok 2023
  6. Zpráva volební a mandátové komise
  7. Volba statutárního orgánu a výboru klubu
  8. Diskuze
  9. Závěr

Právo volit mají všichni členové starší 18 let.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím (tedy členů klubu starších 18 let), je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.